Uvjeti poslovanja

I. Uvodne odredbe

I. 1.Ovim Uvjetima poslovanja (u daljnjem tekstu: „Uvjeti poslovanja“) trgovačkog društva Digital People, a.s., OIB: 28197071, sa sjedištem u Pragu 5, Plzeňská 345/5, 15000, zavedena u trgovačkom registru Građanskog suda u Pragu, odjel B, stavka 12855 (u daljnjem tekstu: „Prodavatelj“) se sukladno odredbi čl. 1751. st. 1. Zakona br. 89/2012 Zbirke zakona, Građanski zakonik (u daljnjem tekstu: „Građanski zakonik“) uređuju uzajamna prava i obveze ugovornih strana koja nastaju u svezi ili na temelju ugovora o kupoprodaji (u daljnjem tekstu: „Ugovor o kupoprodaji“) koji se zaključuje između Prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu: „Kupac“) putem web trgovine Prodavatelja. Web trgovinu Prodavatelj ima na web stranici koja se nalazi na web adresi URBANSTORE.HR (u daljnjem tekstu: „Web stranica“), i to putem sučelja Web stranice (u daljnjem tekstu: „Web sučelje trgovine“).

I. 2.Uvjeti poslovanja se ne odnose na slučajeve kada je osoba koja namjerava kupiti robu od Prodavatelja pravna osoba ili osoba koja pri naručivanju robe nastupa u okviru svoje poduzetničke djelatnosti ili u okviru svojeg neovisnog obavljanja poziva.

I. 3.Odredbe koje se razlikuju od Uvjeta poslovanja mogu se ugovoriti u Ugovoru o kupoprodaji. Različite odredbe u Ugovoru o kupoprodaji imaju prednost pred odredbama Uvjeta poslovanja.

I. 4. Odredbe Uvjeta poslovanja su sastavni dio Ugovora o kupoprodaji. Ugovor o kupoprodaji i Uvjeti poslovanja su izrađeni na češkom jeziku. Ugovor o kupoprodaji se može zaključiti na češkom jeziku.

I. 5.Tekst Uvjeta poslovanja može Prodavatelj mijenjati ili dopunjavati. Međutim, ova odredba ne utječe na pravne odnose koji su nastali iz pojedinačnih Ugovora o kupoprodaji koji su zaključeni tijekom primjene starijeg teksta Uvjeta poslovanja, niti na prava i obveze koje iz njih proizlaze, uključujući prava i obveze iz povrede takvih Ugovora o kupoprodaji.

II. Korisnički račun

II. 1. Na temelju registracije Kupca, izvedene na Web stranici, Kupac može pristupati svom korisničkom sučelju. Sa svog korisničkog sučelja Kupac može naručivati robu (u daljnjem tekstu: „Korisnički račun“). Sa svog korisničkog sučelja Kupac može naručivati robu. Registracijom Korisničkog računa Kupac daje privolu za ove Uvjete poslovanja. Naručivanje robe Kupac može izvoditi i bez potrebe registracije, izravno s Web sučelja trgovine.

II. 2.Pri registraciji na Web stranici i pri naručivanju robe Kupac je obvezan ispravno i istinito navoditi sve podatke. Podatke navedene na Korisničkom računu Kupac je obvezan ažurirati u slučaju bilo koje njihove izmjene. Podatke koje Kupac navodi na Korisničkom računu i pri naručivanju robe Prodavatelj smatra ispravnim.

II. 3.Pristup Korisničkom računu je zaštićen korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je obvezan čuvati u tajnosti podatke koji su neophodni za pristup njegovom Korisničkom računu. Prijavom u Korisnički račun Kupac daje privolu za ove Uvjete poslovanja.

II. 4.Kupac nije ovlašten da omogući korištenje Korisničkog računa trećim osobama.

II. 5.Prodavatelj može ugasiti Korisnički račun, i to prije svega u slučaju kada Kupac povrijedi svoje obveze iz Ugovora o kupoprodaji (uključujući Uvjete poslovanja).

II. 6.Kupac uzima na znanje da Korisnički račun ne mora biti dostupan neprekidno, i to prije svega obzirom na neophodno održavanje hardverske i softverske opreme Prodavatelja, odnosno neophodno održavanje hardverske i softverske opreme trećih osoba.

III. Poklon bonovi i promotivni kodovi

III. 1.Poklon bonovi i promotivni kodovi ovlašćuju Kupca za popust od prodajne cijene robe (u slučaju poklon bona i za popust od troškova u svezi isporuke robe) uključujući porez na dodanu vrijednost. Kupac može popust primijeniti u okviru zaključivanja pojedinačnih Ugovora o kupoprodaji s Prodavateljem, i to unošenjem koda koji je označen na kupljenom poklon bonu, odnosno promotivnog koda u Narudžbi (vidjeti čl. 4.4 ovih Uvjeta poslovanja). Radi se o elektroničkim (virtualnim) poklon bonovima i promotivnim kodovima, od kojih svaki daje pravo za popust u određenom iznosu i može biti ograničen određenim rokom važenja. Drugi uvjeti primjene poklon bonova i/ili promotivnih kodova mogu biti uređeni u pravilima navedenim na Web sučelju trgovine.

III. 2.Ako poklon bon i/ili promotivni kod ima ograničen rok važenja, Kupac ima pravo upotrijebiti poklon bon ili promotivni kod samo prije isteka istog roka. Ako poklon bon i/ili promotivni kod nije iskorišten prije isteka roka važenja, gasi se pravo na njegovu primjenu, odnosno pravo na popust od kupoprodajne cijene robe, i to bez naknade (isključena je isplata popusta u gotovom novcu, kao i bilo koja druga kompenzacija za neiskorištenu vrijednost poklon bona i/ili promotivnog koda).

III. 3.Poklon bon niti promotivni kod se ne mogu (povratno) zamijeniti za novac.

III. 4.Poklon bon se može primijeniti višekratno, sve dok u cijelosti nije iscrpljen iznos popusta za koji je Kupac ovlašten poklon bonom. Poklon bon se može primijeniti i na robu s popustom. Poklon bon se može primijeniti i za plaćanje (dijela) troškova u svezi dostave robe.

Promotivni kod se može primijeniti samo jedanput (jednokratno). Pravo na popust koji proizlazi iz promotivnog koda može se primijeniti samo kao popust na kupoprodajnu cijenu robe, a ni u kojem slučaju kao popust na troškove u svezi dostave robe. Primjena promotivnog koda je uvjetovana kupnjom robe za kupoprodajnu cijenu u određenom najmanjem iznosu.

III. 5.U slučaju da je poklon bon ili promotivni kod upotrijebljen suprotno uvjetima njegove primjene, Prodavatelj ima pravo odbiti ovako upotrijebljen poklon bon i/ili promotivni kod i odstupiti o zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

IV. Sklapanje Ugovora o kupoprodaji

IV. 1.Svaka prezentacija robe na Web sučelju trgovine je informativnog karaktera i Prodavatelj nije obvezan zaključiti Ugovor o kupoprodaji u pogledu iste robe. Odredba čl. 1732. st. 2. Građanskog zakonika se neće primijeniti.

IV. 2.Web sučelje trgovine sadrži podatke o robi, i to uključujući navođenje cijena pojedine robe. Cijene robe su navedene s porezom na dodanu vrijednost i svim pratećim naknadama. Cijene robe su na snazi dok se prikazuju na Web sučelju trgovine. Ovom odredbom nije ograničena mogućnost Prodavatelja da Ugovor o kupoprodaji zaključi pod individualno ugovorenim uvjetima.

IV. 3.Web sučelje trgovine sadrži i podatke o troškovima u svezi pakiranja i dostave robe. Podaci o troškovima u svezi pakiranja i dostave robe, koji su navedeni na Web sučelju trgovine, važe samo u slučaju da se roba dostavlja u okviru Republike Češke.

IV. 4.Radi naručivanja robe Kupac će popuniti obrazac narudžbe na Web sučelju trgovine. Obrazac narudžbe sadrži prije svega podatke o:

IV. 4.1.naručenoj robi, njezinoj količini, boji i veličini (naručenu robu će Kupac „dodati“ u elektroničku košaricu Web sučelja trgovine),

IV. 4.2.podatke o traženom načinu dostave naručene robe i načinu plaćanja robe.

IV. 4.3.podatke o troškovima u svezi dostave robe (u daljnjem tekstu zajedno: „Narudžba“).

IV. 5.Prije slanja Narudžbe Prodavatelju, Kupcu će se omogućiti kontrola i izmjena podataka koje je Kupac zadao u Narudžbi, i to radi mogućnosti Kupca da utvrdi i ispravi pogreške nastale prilikom unošenja podataka u Narudžbu. Narudžbu će Kupac poslati Prodavatelju tako što će kliknuti na tipku „dovrši narudžbu“ te istovremeno potvrditi da se upoznao i da se slaže s ovim Uvjetima poslovanja. Prodavatelj će smatrati da su podaci navedeni u narudžbi ispravni. Primitak Narudžbe, odnosno njezino preciziranje, Prodavatelj će odmah potvrditi Kupcu, i to na adresu elektroničke pošte Kupca navedenu na Korisničkom računu ili u narudžbi (u daljnjem tekstu: „Elektronička adresa Kupca“).

IV. 6.Prodavatelj uvijek ima pravo ovisno o karakteru Narudžbe (količina robe, iznos kupoprodajne cijene, pretpostavljani troškovi dostave) tražiti od Kupca dodatno preciziranje i/ili potvrdu Narudžbe (primjerice pisano ili telefonom).

IV. 7.Ugovorni odnos između Prodavatelja i Kupca nastaje dostavom prihvata Narudžbe (akceptacijom), koji će Prodavatelj poslati Kupcu elektroničkom poštom, i to na adresu elektroničke pošte Kupca.

IV. 8.Kupac se slaže s upotrebom komunikacijskih sredstava na daljinu pri sklapanju Ugovora o kupoprodaji. Troškovi koji Kupcu nastanu iz upotrebe komunikacijskih sredstava na daljinu u svezi sklapanja Ugovora o kupoprodaji (troškovi internetske veze, troškovi telefonskog poziva) idu na teret Kupca, kojom prilikom se isti troškovi ne razlikuju od osnovne stope.

V. Cijena robe i uvjeti plaćanja

V. 1.Cijenu robe i eventualne troškove u svezi dostave robe iz Ugovora o kupoprodaji Kupac može platiti Prodavatelju na sljedeće načine:

  • u gotovom novcu pouzećem na mjestu koje Kupac odredi u Narudžbi
  • bezgotovinskim prijenosom na račun
  • bezgotovinski platnom karticom putem sustava GoPay

V. 2.Zajedno s kupoprodajnom cijenom, Kupac je obvezan platiti Prodavatelju i troškove u svezi pakiranja i dostave robe u ugovorenom iznosu. Ako nije izričito drukčije navedeno, kupoprodajnom cijenom se u nastavku razumiju i troškovi u svezi dostave robe.

V. 3.Prodavatelj ne traži od Kupca akontaciju ili drugo slično plaćanje. To nema utjecaja na odredbu čl. 5.6. Uvjeta poslovanja glede obveze platiti kupoprodajnu cijenu robe unaprijed.

V. 4.U slučaju plaćanja u gotovom novcu ili u slučaju plaćanja pouzećem, kupoprodajna cijena dospijeva za naplatu pri primopredaji robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena dospijeva za naplatu 5 radnih dana od sklapanja Ugovora o kupoprodaji, inače će se Narudžba stornirati.

V. 5.U slučaju bezgotovinskog plaćanja, Kupac je obvezan platiti kupoprodajnu cijenu s navođenjem poziva na broj plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja je obveza Kupca da plati kupoprodajnu cijenu izvršena u trenutku primitka odgovarajućeg iznosa na računu Prodavatelja.

V. 6.Prodavatelj je glede uplata izvršenih na temelju Ugovora o kupoprodaji obvezan predati Kupcu poreznu ispravu – fakturu. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Poreznu ispravu – fakturu će Prodavatelj ispostaviti Kupcu nakon plaćanja cijene robe, te će je poslati u elektroničkom obliku na Elektroničku adresu Kupca.

V. 7.Eventualni popusti na cijenu robe, koje je Prodavatelj dao Kupcu, ne mogu se uzajamno kombinirati.

VI. Odstupanje od Ugovora o kupoprodaji – vraćanje robe

VI. 1.Kupac uzima na znanje da se prema odredbi čl. 1837. Građanskog zakonika, osim drugog ne može odstupiti od Ugovora o kupoprodaji robe koja je uređena po želji Kupca ili za njegovu osobu, od Ugovora o kupoprodaji robe koja brzo propada, kao i robe koja je nakon dostave nepovratno pomiješana s drugom robom, od Ugovora o kupoprodaji robe u zatvorenoj ambalaži, koju je potrošač izvadio iz ambalaže i iz higijenskih razloga se ne može vratiti, te od Ugovora o kupoprodaji audio ili video snimke ili računalnog programa, ako je oštećen njihov originalni omot.

VI. 2.Ako se ne radi o slučaju iz čl. 6.1. ili o drugom slučaju kada se od Ugovora o kupoprodaji ne može odstupiti, Kupac u skladu s odredbom čl. 1829. st. 1. Građanskog zakonika ima pravo odstupiti od Ugovora o kupoprodaji bez navođenja razloga, i to u roku od četrnaest (14) dana od primopredaje robe, ili u produljenom roku od strane Prodavatelja, i to u roku od trideset (30) dana, kojom prilikom u slučaju da je predmet Ugovora o kupoprodaji nekoliko vrsta robe ili isporuka nekoliko dijelova, isti rok teče od dana primopredaje zadnje isporuke robe. Odstupanje od Ugovora o kupoprodaji se Prodavatelju mora uputiti u roku koji je naveden u prethodnoj rečenici. Za odstupanje od Ugovora o kupoprodaji Kupac može upotrijebiti obrazac Prodavatelja, koji je prilog Uvjeta poslovanja, međutim to nije neophodno. Odstupanje od Ugovora o kupoprodaji Kupac može uputiti na adresu podružnice Prodavatelja (sklad URBANSTORE, U Sanitasu 2246, Říčany, Republika Češka) ili na adresu elektroničke pošte Prodavatelja info@urbanstore.hr.

VI. 3.U slučaju odstupanja od Ugovora o kupoprodaji prema čl. 6.2. Uvjeta poslovanja se Ugovor o kupoprodaji od početka poništava. Roba se mora poslati natrag Prodavatelju u roku od trideset (30) dana od dana odstupanja od Ugovora na adresu: sklad URBANSTORE, U Sanitasu 2246, 251 01 Říčany, Republika Češka. Smatra se da je poštovan navedeni rok od 30 dana, ako je roba otpremljena u istom roku. Ako Kupac odstupi od Ugovora o kupoprodaji, Kupac snosi izravne troškove u svezi povrata robe Prodavatelju.

VI. 4.U slučaju odstupanja od Ugovora prema čl. 6.2. Uvjeta poslovanja, Prodavatelj će vratiti novčana sredstva koja je dobio od Kupca u roku od četrnaest (14) dana od odstupanja od Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca, i to na isti način na koji ih je Prodavatelj primio od Kupca. Ako je uplata izvedena bezgotovinskim plaćanjem putem platne kartice, potvrdom ovih Uvjeta poslovanja se Kupac slaže s tim da mu Prodavatelj vrati novčana sredstva bezgotovinskim prijenosom na račun uz koji se veže isti platna kartica. Prodavatelj može vratiti Kupcu novčana sredstva bezgotovinskim prijenosom na račun i u slučaju da se Kupac s time slaže (odnosno ako to sam zatraži, prije svega putem obrasca o odstupanju) i Kupcu time neće nastati daljnji troškovi. Ako Kupac odstupi od Ugovora o kupoprodaji, Prodavatelj nije obvezan vratiti primljena novčana sredstva Kupcu prije nego što mu Kupac vrati robu ili dokaže da je poslao robu Prodavatelju.

VI. 5.Ako je Kupac odabrao drugi nego najjeftiniji način dostave robe, koji Prodavatelj nudi, Prodavatelj će Kupcu vratiti troškove dostave robe na temelju zaključenog Ugovora o kupoprodaji u iznosu koji odgovara najjeftinijem ponuđenom načinu dostave robe (osim osobnog preuzimanja).

VI. 6.Kupac odgovara samo za smanjenje vrijednosti robe uslijed tretiranja robe na drugi način nego što je neophodno za upoznavanje s prirodom i svojstvima robe, uključujući njezinu funkcionalnost. Potraživanje za naknadu štete koja je nastala na robi Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti s pravom Kupca na povrat kupoprodajne cijene.

VI. 7.Ako nakon nastanka Ugovora o kupoprodaji nastane činjenica zbog koje se naručena robe ne može više isporučiti (npr. roba je oštećena, nije na lageru i sl.) Prodavatelj ima pravo odstupiti od Ugovora o kupoprodaji. U takvom slučaju će Prodavatelj vratiti Kupcu u roku od 14 dana kupoprodajnu cijenu, i to bezgotovinski na račun koji odredi Kupac.

VI. 8.Ako je Kupac zajedno s robom dobio poklon, ugovor o darivanju između Prodavatelja i Kupca se zaključuje sa salvatornom klauzulom da ako dođe do odstupanja od Ugovora o kupoprodaji od strane Kupca, ugovor o darovanju istog poklona se prestaje primjenjivati i Kupac je obvezan zajedno s robom vratiti Prodavatelju i dostavljeni poklon.

VI. 9.U slučaju plaćanja putem kartice, sredstva će se vratiti na račun koji pripada kartici.

VII. Transport i dostava robe

VII. 1.U slučaju da je način prijevoza ugovoren na temelju posebnog zahtjeva Kupca, Kupac snosi rizik i eventualne dodatne troškove u svezi istog načina prijevoza.

VII. 2.Ako je Prodavatelj prema Ugovoru o kupoprodaji obvezan isporučiti robu na mjesto koje je Kupac odredio u Narudžbi, Kupac je obvezan preuzeti robu pri dostavi.

VII. 3.U slučaju da se iz razloga na strani Kupca roba mora dostaviti ponovno ili na drugi način nego što je navedeno u Narudžbi, Kupac je obvezan platiti troškove u svezi ponovne dostave robe, odnosno troškove u svezi drugog načina dostave.

VII. 4.Pri preuzimanju robe od prijevoznika je Kupac obvezan provjeriti neoštećenost ambalaže robe, te u slučaju bilo kojih nedostataka iste odmah prijaviti prijevozniku. U slučaju utvrđivanja oštećenja ambalaže koje izaziva sumnju da je pošiljka neovlašteno otvorena, Kupac ne mora preuzimati pošiljku od prijevoznika.

VII. 5.Druga prava i obveze stranaka pri prijevozu robe mogu se urediti u posebnim uvjetima dostave Prodavatelja, ako ih Prodavatelj izdaje.

VIII. Prava iz neispravnog izvršavanja Ugovora

VIII. 1.Prava i obveze ugovornih stranaka u pogledu prava iz neispravnog izvršavanja Ugovora upravljaju se odgovarajućim opće obvezatnim pravnim propisima (prije svega odredbama čl. 1914. do 1925., 2099. do 2117. i 2161. do 2174. Građanskog zakonika).

VIII. 2.Prodavatelj odgovara Kupcu za to da roba prilikom primopredaje nema nedostatke. Prodavatelj Kupcu uglavnom odgovara za to da u vrijeme kada je Kupac preuzeo robu:

  • roba ima karakteristike koje su stranke ugovorile, a ako sporazuma nema, da ima takve karakteristike, koje je Prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje Kupac očekuje obzirom na prirodu robe i na temelju promidžbe koju izvode,
  • roba je prikladna u svrhu u koju Prodavatelj navodi njezinu upotrebu ili u koju se roba iste vrste obično upotrebljava,
  • roba kvalitetom ili izvedbom odgovara ugovorenom uzorku ili uzoru, ako je kvaliteta ili izvedba određena prema ugovorenom uzroku ili uzoru,
  • roba je u odgovarajućoj količini, boji i veličini te
  • roba ispunjava zahtjeve pravnih propisa.

p>VIII. 3.Odredbe navedene u čl. 8.2. Uvjeta poslovanja neće se kod robe koja se zbog nedostatka prodaje po nižoj cijeni primijeniti na nedostatak zbog kojeg je ugovorena niža cijena, na habanje robe koje nastane njezinom uobičajenom upotrebom, kod rabljene robe na nedostatak koji odgovara mjeri rabljenosti ili habanja, a koju je roba imala pri primopredaji Kupcu, ili ako to proizlazi iz naravi robe.

 

VIII. 4.Ako se nedostatak pokaže u roku od šest mjeseci od primopredaje, smatra se da je roba imala nedostatak već pri primopredaji. Kupac ima pravo primijeniti potraživanje zbog nedostatka koji se kod potrošne robe pokaže u razdoblju od dvadeset četiri mjeseca od primopredaje. Na poklon koji je Prodavatelj dao uz kupnju se ne odnosi jamstvo niti odgovornost Prodavatelja za nedostatke.

VIII. 5.Prava iz neispravnog izvršavanja Ugovora Kupac primjenjuje kod Prodavatelja na adresi njegove podružnice URBANSTORE.hr, U Sanitasu 2246, 251 01 Říčany, Republika Češka. Trenutkom podnošenja reklamacije smatra se trenutak kada je Prodavatelj primio od Kupca reklamiranu robu (dan preuzimanja robe). Za reklamaciju nedostataka Kupac može upotrijebiti obrazac  Prodavatelja, koji je prilog Uvjeta poslovanja.

VIII. 6.Druga prava i obveze stranaka u svezi odgovornosti Prodavatelja za nedostatke mogu se odrediti u Pravilniku o reklamacijama Prodavatelja.

IX. Druga prava i obveze ugovornih stranaka

IX. 1.Kupac stječe vlasništvo nad robom plaćanjem cijele kupoprodajne cijene robe.

IX. 2.Prodavatelj u odnosu s Kupcem nije vezan nikakvim kodeksima ponašanja u smislu odredbe čl. 1826. st. 1. slovo e) Građanskog zakonika.

IX. 3.Izvansudsko rješavanje prigovora potrošača Prodavatelj osigurava putem elektroničke adrese info@urbanstore.hr. Informaciju o rješenju prigovora Kupca Prodavatelj će uputiti na Elektroničku adresu Kupca.

IX. 4.Prodavatelj ima ovlaštenje za prodaju robe na temelju obrtnice. Obrtničku kontrolu u okviru svoje nadležnosti izvodi nadležni obrtnički ured. Nadzor u oblasti zaštite osobnih podataka izvodi Agencija za zaštitu osobnih podataka. Osim drugog, Češka trgovinska inspekcija u ograničenom opsegu izvodi nadzor nad poštivanjem Zakona o zaštiti potrošača (br. 634/1992 Zbirke zakona, pročišćeni tekst).

IX. 5.Kupac ovim na sebe preuzima rizik od promjene okolnosti u smislu čl. 1765. st. 2. Građanskog zakonika, te nema pravo potraživati obnovu pregovora o Ugovoru o kupoprodaji.

X. Zaštita osobnih podataka

X. 1. Zaštita osobnih podataka Kupca, koji je fizička osoba, obavlja se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka GDPR).

X. 2. Kupac uzima na znanje da će Prodavatelj (i) iz razloga izvršavanja zaključenog Ugovora o kupoprodaji s Kupcem (eventualno i iz razloga pregovora o zaključavanju i/ili izmjeni istog) i/ili (ii) u svrhe vođenja Korisničkog računa na temelju sporazuma s Kupcem, obrađivati sljedeće osobne podatke Kupca: ime i prezime, adresa prebivališta, identifikacijski broj, porezni identifikacijski broj, adresa elektroničke pošte, broj telefona, odnosno druge dopunske podatke, kao što je adresa za dostavu, broj stana, kat. Navedene osobne podatke Prodavatelj će obrađivati kao voditelj obrade, a osobe koje dostavljaju robu kao izvršitelji obrade. Osobni podaci će se obrađivati prije svega u vidu njihovog prikupljanja, pohrane na podatkovnom mediju, uređivanja ili izmjene, pretrage, upotrebe, predavanja prijevozniku te eventualno i drugim osobama (ako se Kupac s time slaže), pohrane, sortiranja ili kombiniranja, blokiranja i uništavanja. Isti osobni podaci će se obrađivati tijekom izvršavanja Ugovora o kupoprodaji, te nakon njegovog izvršenja sve do isteka zastare (tj. po pravilu tijekom tri godine od izvršenja Ugovora o kupoprodaji), odnosno tijekom vođenja Korisničkog računa Kupca (tj. do trenutka njegovog gašenja od strane Kupca).

X. 3. Načela zaštite obrade osobnih podataka navedena su ovdje. 

X. 4. Kupac uzima na znanje da je obvezan svoje osobne podatke (pri registraciji, na svom Korisničkom računu, pri naručivanju na Web sučelju trgovine) navoditi ispravno i istinito, te da je obvezan bez nepotrebnog odlaganja obavijestiti Prodavatelja o izmjeni svojih osobnih podataka.

X. 5. Obradu osobnih podataka Kupca Prodavatelj može povjeriti trećoj osobi kao izvršitelju obrade. Osim osobama koje prevoze robu, Prodavatelj neće predati osobne podatke trećim osobama bez prethodne suglasnosti Kupca.

X. 6. Osobni podaci će se obrađivati u elektroničkom obliku na automatizirani način ili u tiskanom obliku na neautomatizirani način.

X. 7. Kupac potvrđuje da su predani osobni podaci točni i da je poučen o tome da se radi o dragovoljnom davanju osobnih podataka.

X. 8. Kupac može pri izradi Narudžbe dati privolu i za obradu osobnih podataka od strane Prodavatelja u promidžbene svrhe, i to prije svega u okviru slanja poslovnih poruka i drugih promidžbenih akcija Prodavatelja. Privola će se ticati osobnih podataka u sljedećem opsegu: ime i prezime, adresa elektroničke pošte, broj telefona. Osobni podaci Kupca će se u promidžbene svrhe obrađivati sve do trenutka povlačenja privole Kupca, međutim najdulje u razdoblju od pet godina, osim ako je isti privola u međuvremenu obnovljena. Osobni podaci će se obrađivati prije svega u vidu njihovog prikupljanja, pohrane na podatkovne medije, uređivanja ili izmjene, pretrage, upotrebe, predavanja (ako se Kupac s time slaže), pohrane, sortiranja ili kombiniranja, blokiranja i uništavanja.

Privola za obradu osobnih podataka u promidžbene svrhe nije uvjet koji bi sam po sebi sprječavao mogućnost sklapanja Ugovora o kupoprodaji.

X. 9. Prodavatelj upozorava Kupca da se podaci Kupaca mogu navoditi u registru koji je osnovan u smislu čl. 20z Zakona o zaštiti potrošača (br. 634/1992 Zbirke zakona), pročišćeni tekst (u daljnjem tekstu: „Zakon o zaštiti potrošača“).

XI. Slanje poslovnih poruka i pohrana kolačića

XI. 1. Kupac uzima na znanje da mu Prodavatelj može slati na njegovu elektroničku adresu informacije u svezi robe, usluga ili poduzeća Prodavatelja u vidu poslovnih poruka. Slanje poslovnih poruka Kupac može bilo kada otkazati na svom Korisničkom računu ili putem poveznice koja je navedena na kraju svake poslovne poruke.

XI. 2. Kupac uzima na znanje da Prodavatelj na svojoj web stranici koristi datoteke „kolačića“ (cookies). Obrada i korištenje kolačića se upravlja samostalnim načelima koja su navedena ovdje.

XII. Dostava

XII. 1.Kupcu se može dostavljati na Elektroničku adresu Kupca.

XIII. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

XIII. 1.Prodavatelj ovime obavještava Kupca da u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i Zakonom o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova Kupac ima pravo rješavati sve sporove koji proizlaze iz Ugovora o kupoprodaji zaključenog s Prodavateljem izvan suda. U slučaju spora Kupac može tužiti Prodavatelja kod Suda časti Hrvatske gospodarske komore putem elektroničkog obrasca zahtjeva na adresi https://www.hgk.hr/sud-casti-pri-hgk/obrazac-za-podnosenje-prijave podnosenje-prijave ili pisano na poštansku adresu: Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb. Kupac također ima pravo podnijeti prijedlog za provođenje mirenja Centru za mirenje gospodarske komore (Centar za mirenje) (pisano na e-mail mirenje@hgk.hr ili poštansku adresu Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb) ili u centar za mirenje Hrvatske udruge za mirenje, zahtjev na ( http://mirenje.hr/centar-za-mirenje/ ili pisano na poštansku adresu Nikole Tesle 1, 10000 Zagreb ). Kupac može također podnijeti prigovor Europskoj komisiji (poveznica https://ec.europa.eu) putem obrasca za spor na https://ec.europa.eu/consumers/odr/mainPrije primjene prava na rješenje eksternih sporova, Kupac je obvezan riješiti mirenje izravno s Prodavateljem.

XIII. 2.U slučaju da Kupac želi iskoristiti svoje pravo na izvansudsko rješenje spora iz Ugovora o kupoprodaji prema čl. 13.1. Uvjeta poslovanja, može se sa svojim prijedlogom pokretanja izvansudskog rješavanja potrošačkog spora obratiti i Češkoj trgovinskoj inspekciji, koja je u smislu češkog Zakona o zaštiti potrošača tijelo nadležno za izvansudsko rješavanje sporova – podržavanje rješavanja potrošačkih sporova u slučaju kupoprodajnih ugovora između prodavatelja i kupaca. Više informacija možete naći na web stranicama Češke trgovinske inspekcije na adresi www.coi.cz

XIII. 3.Odgovorno tijelo za sve izvansudske postupke je Općinski građanski sud u Zagrebu.

XIV. Završne odredbe

XIV. 1.Ako odnos koji je osnovan Ugovorom o kupoprodaji sadrži međunarodni (inozemni) element, stranke ugovaraju da se odnos upravlja češkim pravom. To nema utjecaja na prava potrošača koja proizlaze iz opće obvezatnih pravnih propisa.

XIV. 2.Ako je neka odredba Uvjeta poslovanja nevaljana ili neprimjenjiva, ili ako postane takva, umjesto nevaljanih odredbi će se primijeniti odredba čiji smisao se što najbliži nevaljanoj odredbi. Nevaljanost ili neprimjenjivost jedne odredbe nema utjecaja na važenje ostalih odredbi.

XIV. 3.Ugovor o kupoprodaji uključujući Uvjete poslovanja Prodavatelj arhivira u elektroničkom obliku i nije dostupan.

XIV. 4.Prilog Uvjeta poslovanja je obrazac odstupanja od Ugovora o kupoprodaji.

XIV. 5.Podaci za kontakt Prodavatelja: adresa za dostavu URBANSTORE.hr, U Sanitasu 2246, 251 01 Říčany, Republika Češka; adresa elektroničke pošte info@urbanstore.hr; telefon +38515517716.

Prijavite se za naš newsletter kako Vam ne bi pobjegla nova kolekcija ili popust akcija. Odmah ćemo Vam poslati unikatan kod za popust.

Suglasan sam s obradom osobnih podataka. Više informacija naći ćete ovdje.

Za prijavu je dovoljan jedan klik, hvala! Na Vašu email adresu smo poslali email sa linkom za potvrdu regitracije. Hvala što ste se prijavili.

Envelope
Loga platebních metod Loga platebních metod
Copyright © 2022 Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, 150 00 Praha 5
IČ: 28197071
Developed with in Prague.

US